Sprawy rozwodowe

Prawo cywilne
dv

Rozwód jest zdarzeniem, który może przytrafić się każdemu z nas. Zdarzenie to jest związane z bardzo silnymi emocjami i powoduje niejednokrotnie stres utrudniajacy zrozumienie i tak skomplikowanych zasad rządzących procedurą postępowania przed sądem i samodzielne prowadzenie sprawy. Powyższe, w powiązaniu z niezwykle ważkimi kwestiami rozstrzyganymi w procesie o rozwód, jak: wina rozkładu pożycia małżeńskiego, władza rodzicielska nad małoletnim dzieckiem, alimenty na rzecz małoletniego dziecka lub małżonka, podział majątku wspólnego, przesądza o tym, że tylko pomoc profesjonalnego pełnomocnika może zapewnić pomyślne zakończenie sprawy.

W sprawach rozwodowych specjalizuje się: adwokat Mariusz Bartosiak, adwokat Grzegorz Cieślik.

Udzielana przez Naszą Kancelarię pomoc prawna w zakresie spraw o rozwód polega na:

udzielaniu porad prawnych – czasem zwykła porada prawna pozwala rozwiązać problem klienta.

sporządzaniu projektów pism i umów (pozew o rozwód) – bardzo często profesjonalnie sporządzone pismo lub umowa pozwala pomyślnie zakończyć sprawę lub uchronić przed przyszłymi problemami.

reprezentowanie klienta przed sądem – profesjonalny pełnomocnik (adwokat) bywa niezastąpiony w postępowaniu sądowym.

Wysokość wynagrodzenia – w zakładce CENNIK.
Dane kontaktowe – w zakładce KONTAKT (numery telefonów, adres, mapa dojazdu etc).
Dane adwokata – w zakładce KANCELARIA.

Poradnik

Przesłanki uzasadniające żądanie rozwodu – trwały i zupełny rozkład wspólnego pożycia stron (zanik więzi emocjonalnej, seksualnej, gospodarczej).

Niezbędne dokumenty – oryginał odpisu aktu małżeństwa i odpisu aktu urodzenia dziecka (jeżeli strony posiadają dziecko).

Opłata sądowa 600,00 zł – opłata niezbędna, aby sąd rozpatrzył sprawę. Płatna przelewem na konto właściwego sądu lub w znakach sądowych zakupionych w kasie sądu. Istnieje możliwość złożenia wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych (wraz z oświadczeniem o stanie rodzinnym i majątkowym, którego formularz można uzyskać w sądzie lub na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości).

Pozew o rozwód w swojej treści powinien zawierać – żądanie rozwiązania związku małżeńskiego przez rozwód.

Jeżeli strony posiadają wspólne małoletnie dzieci pozew winien zawierać żądanie w zakresie władzy rodzicielskiej, kontaktach, kosztach utrzymania i wychowania (sąd jednocześnie rozstrzyga o rozwodzie i o władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem stron, kontaktach z dzieckiem, wysokości w jakiej każdy z rozwiedzionych małżonków winien partycypować w kosztach utrzymania i wychowania dziecka).

W pozwie można zawrzeć wniosek o zabezpieczenie powództwa, tj. aby sąd na czas trwania procesu uregulował kwestię kontaktów z dzieckiem lub wysokość w jakiej drugi małżonek winien partycypować w kosztach utrzymania i wychowania dziecka.

Rozwód może być orzeczony z wyłącznej winy jednego małżonka lub obustronnej winy. Jedynie na zgodny wniosek stron sąd zaniecha orzekania o winie rozkładu pożycia stron.

Dowodem w sprawie może być niemal wszystko: zeznania świadków, wykazy połączeń telefonicznych, wiadomości tekstowe sms, wiadomości e-mail, zeznania stron procesu etc. Nie ma przy tym znaczenia ilość dowodów, gdyż każdy dowód może być uznany przez sąd za wystarczający do dokonania rozstrzygnięcia.

Czas trwania procesu bywa różny, gdyż jest uwarunkowany wieloma zmiennymi np. rozwód bez orzekania o winie bywa zazwyczaj krotki i może zakończyć się na jednej rozprawie; rozwód z orzekaniem o winie wiąże się zazwyczaj z postępowaniem dowodowym (przesłuchania świadków), które zazwyczaj skutkuje większa ilością rozpraw.

Rozwód Kościelny” w istocie rzeczy nie jest rozwodem, tj. rozwiązaniem ważnie zawartego małżeństwa, gdyż w prawie kanonicznym nie funkcjonuje odpowiednik rozwodu cywilnego, ale jest postępowaniem zmierzającym do stwierdzenia nieważności małżeństwa, tj. stwierdzenia, iż dane małżeństwo było dotknięte wadą od samego początku, a co za tym idzie małżeństwo było nieważne od samego początku. Ze względu na specyfikę prawa kanonicznego oraz samego postępowania o stwierdzenie nieważności małżeństwa pomoc profesjonalisty wydaje się być nieodzowna.

poradnik
dv

Udzielana przez Naszą Kancelarię pomoc prawna odnośnie spraw o stwierdzenie nieważności małżeństwa w zakresie prawa kanonicznego („rozwód kościelny”) polega na:

udzielaniu porad prawnych – czasem zwykła porada prawna pozwala rozwiązać problem klienta.

sporządzaniu projektów pism (skarga powodowa, rekurs przeciwko odrzuceniu skargi powodowej, odpowiedź na uwagi obrońcy węzła małżeńskiego, apelacja do II Instancji, apelacja do Roty Rzymskiej, etc.) – bardzo często profesjonalnie sporządzone pismo pozwala zapewnić osiągnięcie zamierzonego celu.

reprezentowanie klienta przed Sądem Kościelnym – profesjonalny pełnomocnik bywa niezastąpiony w postępowaniu sądowym

W sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa w zakresie prawa kanonicznego specjalizuje się: adwokat Grzegorz Cieslik.