Podział majątku

Podział majątku, którym zajmuje się Kancelaria „Bartosiak & Wspólnicy” z miasta Warszawa, jest niezwykle obszernym zagadnieniem. Obejmuje bowiem swoim zakresem nie tylko podział w małżeństwie, ale również w likwidowanej spółce cywilnej, osobowej czy kapitałowej.

Przeprowadzenie podziału majątku, zwłaszcza w sytuacjach konfliktowych, nie tylko między małżonkami, ale i wspólnikami, może być znacznie utrudnione, dlatego warto skorzystać z pomocy profesjonalistów. Nie tylko pomogą oni przejść przez trud całego postępowania, ale są w stanie również zaproponować optymalne rozwiązania pośrednie, ugodowe, które mogą okazać się znacznie szybsze i przede wszystkim tańsze od postępowań prowadzonych na drodze sądowej.

Nasza oferta stanowi racjonalną propozycję dla osób z Warszawy, które nie chcą tracić czasu oraz pieniędzy, decydując się na podzielenie majątku za pośrednictwem sądu.

Proponujemy kompleksową pomoc, obejmującą przede wszystkim:

 • doradztwo w zakresie podziału majątku,
 • negocjacje z drugą stroną i uzgodnienie wspólnego stanowiska stron,
 • opinie rzeczoznawcy majątkowego,
 • reprezentację Klienta przed sądem,
 • przygotowywanie pism procesowych,
 • przygotowanie umowy o zniesieniu lub ustanowieniu rozdzielności majątkowej (intercyza).

Umowa o podział majątku może zostać zawarta w dowolnej formie, jednak w przypadku, kiedy w skład majątku wchodzi nieruchomość, wówczas wymaga się zachowanie formy aktu notarialnego. Sądowy podział całego majątku może natomiast zostać dokonany w wyroku rozwodowym lub w oddzielnym postępowaniu.

Podział wspólnego majątku – oferta

W trakcie trwania wspólności ustawowej, zgodnie z obowiązującym prawem, żaden z małżonków nie może zażądać podziału wspólnego majątku. Nie może także rozporządzać ani zobowiązywać się do rozporządzania udziałem, który w sytuacji ustania wspólności przypadnie mu we wspólnym majątku bądź w pojedynczych przedmiotach wchodzących w skład tego majątku.

Momentem, który daje możliwość dokonania podziału majątku, umownego czy też sądownego, jest chwila ustania wspólności ustawowej, która jednak nie zawsze jest równoznaczna
z końcem związku małżeńskiego. Wyróżnia się bowiem ustanie wspólności w trakcie trwania małżeństwa oraz ustanie wspólności, które wiąże się z ustaniem małżeństwa.

W zakresie praktyki prawa rodzinnego prowadzimy między innymi następujące sprawy:

 • o podział majątku byłych małżonków, osób żyjących w konkubinacie, a także spadkobierców,
 • rozwodowe (z orzekaniem, jak i bez orzekania o winie),
 • o ustalenie, obniżenie lub podwyższenie alimentów na dzieci,
 • o pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej oraz powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców,
 • o zaprzeczenie lub ustalenie ojcostwa,
 • o ubezwłasnowolnienie.

Kompleksowa oferta Kancelarii „Bartosiak & Wspólnicy” z miasta Warszawa obejmuje doradztwo, negocjacje z małżonkiem, które mogą prowadzić do ugodowego podziału majątku, jak również przygotowanie wniosku o podział wspólnego majątku, reprezentowanie Klienta przed sądem wraz ze sporządzeniem niezbędnych pism procesowych.